Dokumentai

Įstatai, nuostatai ir reglamentai

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro įstatai
Centro tarybos (savivaldos institucijos) nuostatai
Centro tarybos (kolegialus valdymo organo) darbo reglamentas
Darbo tarybos darbo reglamentas
Mokinių tarybos nuostatai
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Planavimo dokumentai

Centro 2021-2023 metų strateginis planas
2022–2023 mokslo metų pagrindinio, vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas (ugdymo planas)
2023 metų veiklos planas
2022 metų veiklos planas
2021 metų veiklos planas
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Tvarkos ir aprašai

Akademinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas
Apgyvendinimo bendrabutyje ir apmokėjimo tvarkos aprašas
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Centro direktoriaus,pagalbos mokiniui direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyriųvedėjų, mokytojų, specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojųkvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Krizių valdymo tvarkos aprašas
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas
Mokinių mobilumo organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas
Metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei centro nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, veiklų mokyklos bendruomenei aprašas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas
Nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas
Pavienio mokymosi formos savarankiško mokymo organizavimo būdu tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, teikimo tvarkos aprašas
Vaiko/Jaunuolio gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Plaukiojimo praktikos organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarka
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės
Darbo vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Instrukcijos

Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų saugos ir sveikatos instrukcija
Įvado į darbo rinką / plaukiojimo praktikos instrukcija

Kiti dokumentai

Centro darbo apmokėjimo sistema
Darbo apmokėjimo sistemos priedas Nr 1
Darbo apmokėjimo sistemos priedas Nr 2
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Skip to content