Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Nuo 2022 m. spalio mėnesio Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras dalyvauja vykdomame projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Profesinis orientavimas – neatsiejama visaverčio mokinio ugdymo dalis, kad iš mokyklos jis išeitų jau turėdamas žinių apie tai, kaip veikia darbo pasaulis, žinantis savo polinkius ir ateities karjeros galimybes.

Profesinio orientavimo paslaugos – profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Centro karjeros specialistė
Ingrida Gedminaitė
 biblioteka@archive.lindenau.lt

Karjeros kompetencijos:

  • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
  • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre ugdymas karjerai yra vykdomas įvairiomis formomis:

  • Ugdymo karjerai pamokos integruotos į mokymosi procesą;
  • Pažintiniai vizitai/ekskursijos į įmones/organizacijas;
  • Susitikimai su įstaigų/organizacijų atstovais, karjeros ir atitinkamų sričių pagal profesiją specialistais;
  • Individualių konsultacijų teikimas.

Pagrindiniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 847, Vilnius
Profesinio orientavimo paslaugų teikimo planas
Skip to content