2019-1-LT01-KA102-060427 „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“

Dėmesys socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų mokymui – pradedamas įgyvendinti projektas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose kurį laiką jaučiama ir pastebima tendencija, jog daugėja imigrantų, panorusių mokytis amato ir įsitvirtinti šalies darbo rinkoje, plečiasi kitų kultūrų mokinių ratas ugdymo institucijose, daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų, tai yra mokiniai iš asocialių šeimų, vaikų globos namų, buvę kaliniai.

Todėl natūraliai susiduriama su problema – pedagogų kvalifikacijos trūkumas sėkmingai integruojant minėtų grupių asmenis į mokymo(si) procesą. Prognozuojama, kad ateityje socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų skaičius profesiniame mokyme augs, tad įvardyta problema tik aštrėja.

Reaguodamas į šias tendencijas Vilniaus technologijų mokymo centras su partneriais pradeda vykdyti projektą Erasmus+ projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties mokymui“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060427).

Atsižvelgiant į šiuos argumentus suformuluotas esminis projekto tikslas – pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių.

Tai tęstinis šio konsorciumo projektas, kuris buvo inicijuotas ir vykdytas prieš trejus metus, tačiau įvertinus projekto rezultatus po dvejų metų buvo nuspręsta tęsti projektą platesniu mastu, atsižvelgiant į tai, kad vien Vilniaus technologijų mokymo centras prisiėmė atsakomybę apmokyti 70 neįgaliųjų, čia mokosi apie 50 kitataučių, nemažai našlaičių. Panaši situacija ir kitose mokymosi įstaigose.

Projekte remiamasi Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje programa „Švietimas ir mokymas 2020“, kurios tikslai:

 1. mokymosi visą gyvenimą ir mobilumo įgyvendinimas,
 2. ugdymo ir mokymo kokybės ir veiksmingumo didinimas,
 3. lygybės, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas,
 4. kūrybingumo, novatoriškumo ir verslumo ugdymo skatinimas visuose švietimo lygmenyse – projekto vykdymo metu prisidės prie aukščiau įvardintų problemų sprendimo.

Projekto aktualumą paremia ir iniciatyvos autoriaus – Vilniaus technologijų mokymo centro – Strateginio švietimo plane numatomi su projektu glaudžiai susiję tikslai:

 1. Tenkinti besikeičiančios darbo rinkos poreikius tobulinant, rengiant ir įgyvendinant naujas kompetencijomis grįstas mokymo programas.
 2. Įgyvendinti priemones, skirtas asmenų perkvalifikavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, bedarbių mokymui.
 3. Teikti visokeriopą paramą mokiniams.
 4. Skatinti kultūros atvirumą, pilietinį, ekologinį ugdymą.
 5. Stiprinti darbuotojų profesines kompetencijas.

Projekto metu siekiama įgyti šias kompetencijas:

 1. Teorinės žinios apie socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų poreikius, jų integraciją.
 2. Praktiniai gebėjimai organizuoti pasiruošimą su mokiniais, mokytojais, tėvais profesinėje mokykloje prieš prasidedant integracijai.
 3. Praktiniai gebėjimai dirbant su socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenimis profesinėje mokykloje; ugdymo programų tobulinimas.
 4. Gebėjimas spręsti problemas, teikti pagalbą ir ekstremalių situacijų valdymas.
 5. Gebėjimas bendradarbiauti.

Tikslinę projekto dalyvių grupę sudaro įvairių sričių švietimo bendruomenės nariai: psichologai, socialiniai pedagogai, profesijos mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai ar švietimo vadybininkai.

Projekte dalyvausiantys asmenys iš keturių skirtingų Lietuvos regionų profesinio mokymo įstaigų: Vilniaus, Visagino, Klaipėdos ir Kauno – ir Vilniaus psichologinė-pedagoginės tarnybos (VPPT) vyks į vienos savaitės trukmės stažuotes užsienio šalyse.

Profesinių stažuočių metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių metodikų taikymu.

Patirtis, įgyta stažuotėje, neabejotinai, suteiks projekto dalyviams pasitikėjimo savo jėgomis dirbant su socialinės atskirties asmenimis bei kitų kultūrų mokiniais.

Siekiami projekto rezultatai atspindi unikalias projekto dalyvių įgytas žinias ir sukauptą patirtį, patobulintus tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, aukštesnę specialistų motyvaciją ir platesnį akiratį. Profesinių mokyklų bendruomenės projekto metu yra įgalinamos plėsti ryšius su kitomis panašių interesų turinčiomis mokyklomis, dalytis gerąja patirtimi.

Tikimasi pasiekti tokį metodinį ir psichologinį projekto dalyvių pasiruošimą, kuris lengvai būtų transformuojamas Lietuvos profesinio mokymo institucijose organizuojant sėkmingą socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų grupių integravimą. Ši kompetencija yra būtina siekiant gerų mokymosi rezultatų, lengvo prisitaikymo darbo rinkoje – tai prielaida sėkmingai save realizuoti mokiniams, kurie dėl savo socialinės padėties ir kultūrinio svetimumo turi mažesnes galimybes.

Paraišką pateikusi organizacija (dotacijos gavėjas):

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

 


Iššūkis – kiekvienoje klasėje: pedagogai–praktikai kviečia diskutuoti apie kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymą
Iššūkis – kiekvienoje klasėje: pedagogai–praktikai kviečia diskutuoti apie kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymą
Klasėje – kitos kultūros, kitakalbis, įvairių socialinių ar specialiųjų poreikių mokinys. Ar esame tinkamai pasiruošę tokiai realybei? Tai – ne lengvas iššūkis, bet būtinas siekiant mokyklos visiems. Gerųjų praktikų ir išbandymų sprendinių bei rekomendacijų išgirsti, diskutuoti bei mokytis vieniems iš kitų gruodžio 21 d., 13.00-16.30 val. kviečia Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre (TECHIN) vyksiančios konferencijos „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ organizatoriai.
Stažuotė Barselonoje
Stažuotė Barselonoje
Vykdant Erasmus+ projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties mokymui“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060427) 2022 m. liepos 10 - 17 d. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro pedagogė I. Gedminaitė kartu su kitų švietimo mokymo įstaigų pedagogais Barselonoje sėmėsi žinių ir praktinių gebėjimų dėl socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integracijos į profesinį mokymą.
Personalo atranka į stažuotę Barselonoje
Projektas pagal „Erasmus+“ programą įgyvendinamas konsorciumo pagrindu jėgas suvienijus Vilniaus technologijų mokymo centrui, Vilniaus miesto psichologinei-pedagoginei tarnybai, Kauno taikomosios dailės mokyklai, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrui bei Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui.
Stažuotė Berlyne
2022 m. sausio 23 - 30 d. Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro pedagogė Ingrida Gedminaitė kartu su kitų profesinių mokyklų atstovais dalyvavo Vokietijoje (Berlyne) Erasmus+ projekte ,,Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ Nr.: 2019-1-LT01-KA102-060427.
Skelbiama personalo atranka į stažuotę Vokietijoje pagal projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“
Projektas pagal „Erasmus+“ programą įgyvendinamas konsorciumo pagrindu jėgas suvienijus Vilniaus technologijų mokymo centrui, Vilniaus miesto psichologinei-pedagoginei tarnybai, Kauno taikomosios dailės mokyklai, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrui bei Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui.

Skip to content